Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk onderstaand de algemene voorwaarden van 'DELAUW MARKETING & CONSULTANCY'

Gedeponeerd op 12 juli 2022 bij Kamer van Koophandel onder nummer 80239382. Download hier volledige PDF document van de algemene voorwaarden van Delauw Marketing.

algemene voorwaarden Delauw Marketing

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Opdrachtnemer: ‘Delauw Marketing & Consultancy’ (KvK-nummer 83063455).
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;
  • Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten c.q. gesloten (vervolg)overeenkomsten;

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / offertes welke opdrachtnemer doet / uitbrengt en op alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer met opdrachtgever sluit.
 2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst(en).
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Intellectuele en industriële eigendomsrechten en licentie

 1. Opdrachtnemer behoudt de intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten op alle door haar gedane aanbiedingen c.q. offertes en op alle aan opdrachtgever verstrekte ideeën, lay-outs, vormgevingen / design, demo’s, concepten, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, programmatuur en op alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde websites en applicaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en/of andere (technische) specificaties.
 3. Alle door Opdrachtnemer ontwikkelde applicaties, websites, content ontwikkelingen (e.g. teksten, tabellen e.d.), designontwikkelingen / vormgevingen en (bron)codes blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 4: Prijswijzigingen

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een stijging van kostprijsverhogende factoren aan Opdrachtgever door te berekenen, nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig van Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de als gevolg daarvan uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien het door onvoorziene omstandigheden voor Opdrachtnemer tijdelijk onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien de Overeenkomst voor hem onuitvoerbaar is. Opdrachtgever heeft in dat geval geenrecht op enige vorm van schadevergoeding.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde zaken (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan alsdan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 6: Ontbinding

1 Onverminderd de aan Opdrachtnemer toekomende rechten, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

 • Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er ten laste van hem beslag wordt gelegd op zijn vermogen, of hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient uiterlijk te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
 2. Opdrachtgever is ongeacht de overeengekomen betalingscondities op verzoek van Opdrachtnemer verplicht om voldoende zekerheid te stellen voor betaling van de overeengekomen opdrachtsom. Indien Opdrachtgever binnen een daartoe door Opdrachtnemer te bepalen termijn niet aan de verzochte zekerheidstelling voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een contractuele rente verschuldigd van 12%, dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze op dat moment hoger is dan genoemde 12%. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, of wanneer Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verliest, zullen de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever alle onmiddellijk opeisbaar zijn door de Opdrachtnemer.

Artikel 8: Incassokosten

 1. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waaronder ook de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen vallen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. Deze kosten bedragen 15% van de alsdan openstaande hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 9: Garantie en vrijwaring

 1. Een door Opdrachtnemer gegeven garantie vervalt indien Opdrachtgever de betreffende schade veroorzaakt door een onkundig en/of onjuist gebruik van een gegarandeerde zaak.
 2. Een door Opdrachtnemer gegeven garantie vervalt tevens indien Opdrachtgever de betreffende schade veroorzaakt door het zelf of middels (een) derde(n) wijzigen, repareren en/of herstellen van een gegarandeerde zaak.
 3. Opdrachtgever kan alleen een beroep op een garantie doen indien hij aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 4. Indien Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer voldoet, kan het verlenen van garantie door Opdrachtnemer worden opgeschort totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 5. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade in welke vorm dan ook, welke Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een gebrek in de geleverde zaak of anderszins.
 6. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst overeengekomen opdrachtsom.
 7. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 8. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade, daaronder begrepen schade als gevolg van het niet behalen van een overeengekomen deadline door onder meer overmacht, uitval van personeel of freelancers, is uitgesloten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een eventueel gebrek in de geleverde zaak en/of uit hoofde van anderszins onrechtmatig handelen alsmede voor de daaruit mogelijk voortvloeiende aan derden te betalen schade.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van cyber-terreur of aanvallen van internet nethackers, ook niet in het geval Opdrachtnemer en opdrachtgever tevens een serviceovereenkomst hebben gesloten.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het, om welke reden dan ook, offline of buiten bereik zijn van een door Opdrachtnemer ontwikkelde website en/of applicatie.
 12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverde zaken.
 13. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte, incomplete of verkeerd afgebeelde tekst, afbeeldingen, audio/video en/of andere zaken op de door Opdrachtnemer ontwikkelde website en/of applicatie.
 14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van cyber-terreur of aanvallen van internethackers, ook niet in het geval Opdrachtnemer en Opdrachtgever een serviceovereenkomst hebben gesloten.
 15. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het, om welke reden dan ook, offline of buiten bereik zijn van een door Opdrachtnemer ontwikkelde website en/of webshop of online SEO(1)/SEA(2) campagnes.
  1. SEO: Search Engine Optimization
  2. SEA: Search Engine Advertisement

Artikel 10: Reclamaties

 1. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk bij Opdrachtnemer te reclameren indien zich naar diens mening een gebrek voordoet.
 2. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever dient alle kosten met betrekking tot de domeinregistratie aan Opdrachtnemer te voldoen.
 2. Indien door opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van een door of namens opdrachtnemer vastgelegde domeinnaam, kan opdrachtgever nimmer aanspraak maken op overdracht van de eigendom van deze domeinnaam.
 3. Door middel van enkel een schriftelijk verzoek van opdrachtgever en schriftelijk akkoord van de opdrachtnemer op dit verzoek, kan overdracht van de domeinnaam eigendomsrecht overgedragen worden, tenzij uitdrukkelijk bij aanvang van de opdracht anders is overeengekomen. Hierbij wordt voorafgaand aan de domeinnaam inschrijving schriftelijk en uitdrukkelijk benoemd dat de aangevraagde domeinnaam het eigendom wordt van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verlies dat geleden wordt tijdens een verhuizing of het instellen van een domeinnaam.
 5. Opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van contractdatum. Indien geen contract einddatum is vastgesteld zal het opzegtermijn van 1 maand ingaan vanaf de 1ste van de opvolgende maand. Indien dit 25-02 wordt ingediend, zal het contract dus doorlopen t/m 01-04. 
 6. Eventuele verplichtingen of resterende kosten na ontbinding, e.g. abonnementen/contracten met een langere looptijd bij derden, zullen ook na ontbinding in rekening worden gebracht voor de Opdrachtgever.

Artikel 12: Privacy en gegevensverwerking

 1. Indien de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking te stellen documenten en/of andere gegevensdragers persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevatten, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen.
 2. Voorts zal Opdrachtgever indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de vigerende privacywetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13: Bescherming van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor rechtmatige verwerking van persoons gegevens die door of vanwege Opdrachtgever worden ingevoerd in de programmatuur, apparatuur, infrastructuur, software en/of beheeromgeving.
 2. De volledige verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in de programmatuur, apparatuur, infrastructuur, software en/of beheeromgeving ligt bij Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle rechtsvorderingen van derden, uit welken hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de vigerende privacywetgeving betreffende de verwerking van per persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in dit verband enkel ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
 6. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om aan de verplichtingen uit de vigerende privacywetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens te voldoen, waaronder de verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), komen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Opdrachtnemer begrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14: SEO en SEA

 • 14.1      Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten kunnen na 6 – 30 weken meestal inzichtelijk zijn.
 • 14.2      Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalty’s, daling(en) van posities bij bijvoorbeeld zoekmachines, daling van traffic/websitebezoekers, vermindering in welke vorm van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of andere negatieve gevolgen.
 • 14.3      Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een SEO-Overeenkomst of overeenkomst m.b.t. SEO werkzaamheden gaat Opdrachtgever er mee akkoord dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever ten alle tijden daarvoor verantwoordelijk blijft.
 • 14.4      Opdrachtnemer zal zich naar zijn/haar inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen en/of zoekzinnen in Google via Google Ads, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op de Opdrachtnemer rust uitsluitend een naar behoren inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van Opdrachtnemer over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de Opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
 • 14.5      Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten met betrekking tot SEO en SEA. De hoogte van de advertentiekosten is onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks. Hierdoor kunnen maandelijkse kosten enigszins onderling van elkaar verschillen.
 • 14.6      Indien de Opdrachtgever tussentijds inzicht wil hebben in de advertentiekosten, kan de Opdrachtnemer daar op verzoek van de Opdrachtgever inzicht in geven.